VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 1. Definície pojmov 

                         1.1.       Predávajúcim a prevádzkovateľom elektronického obchodovania (e-shopu) na doméne s názvom www.vybavenie-hotelov.sk (ďalej len ,,webová stránka“) je spoločnosť:

Oxygenic s.r.o.
Zahradní 396, 252 25 Jinočany, Česká republika

IČ: 28938593, DIČ: CZ28938593
(ďalej len „predávajúci“). Predávajúci je platcom DPH (Dane z pridanej hodnoty). 

                         1.2.       Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami (ďalej len „kupujúci“). 

                         1.3.       Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho nekoná v rámci  predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“). 

                         1.4.       Podnikateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba definovaná podľa  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „podnikateľ“). 

                         1.5.       Objednávkou sa rozumie neodvolateľný návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy na tovar s predávajúcim, teda kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom internetového obchodu (resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára), resp. objednávka zaslaná inými diaľkovo-komunikačnými prostriedkami. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webovej stránke – v internetovom obchode a cenu tohto tovaru (ďalej len „objednávka“). 

                         1.6.       Zmluva je kúpna zmluva dojednaná na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom internetového obchodu, resp. objednávky zaslanej inými diaľkovo-komunikačnými prostriedkami, a je uzatvorená vo chvíli, keď kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky (ďalej len „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“). 

                         1.7.       Tovarom sa rozumejú produkty/výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu (ďalej len „tovar“). 

                         1.8.       Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou  týchto VOP a upravuje  práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s  ustanoveniami platných právnych predpisov najmä zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. 

 

 1. Všeobecné ustanovenia 

                         2.1.       Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie  na webovej stránke http://vybavenie-hotelov.sk  (ďalej len ,,internetový obchod“)  

                         2.2.       Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „podmienky“) sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú jej súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve. 

                         2.3.       Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) so spotrebiteľmi, okrem príslušných ustanovení týchto VOP, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ako aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 

                         2.4.       Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť)  s  podnikateľmi sa vzťahujú okrem príslušných ustanovení týchto VOP ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

                         2.5.       Vyplnením objednávky na webovej stránke http://vybavenie-hotelov.sk alebo zaslaním objednávky inými diaľkovo-komunikačnými prostriedkami, kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho. 

                         2.6.       Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

 1. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

                         3.1.       Na uzatvorenie  zmluvy, je potrebné aby kupujúci vytvoril návrh objednávky v systéme internetového obchodu. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje: 

              a)       Informácie o nakupovanom tovare,

              b)      Informácie o cene, cene za dopravu, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci užívateľského prostredia internetového obchodu, pričom informácie o cene, cene za dopravu a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe kupujúcim zvoleného tovaru a spôsobu jeho doručenia;

              c)       Identifikačné údaje kupujúceho najmä meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, slúžiace najmä k doručeniu tovaru. 

                         3.2.       V priebehu tvorby návrhu objednávky kupujúci môže až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať a zaplatiť“ objednávku vytvorí. Stlačením tlačidla súhlasíte s obchodnými podmienkami a s prehlásením o ochrane osobných údajov. Po stlačení tlačidla „Objednať a zaplatiť“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo predávajúcemu. 

                         3.3.       Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu. 

                         3.4.       Objednávku predávajúci v čo najkratšom čase po tom, ako mu bude doručená, potvrdí emailovou správou odoslanou na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

                         3.5.       K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim (ďalej len ,,akceptácia,,). 

                         3.6.       Predávajúci môže objednávku nepotvrdiť. Robí to najmä v prípadoch, keď tovar nie je dostupný alebo kedy kupujúci objedná väčší počet kusov tovaru, než koľko je zo strany predávajúceho umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý predávajúci nemôže objednávku potvrdiť, bude kupujúceho  kontaktovať a objednávku zruší alebo mu zašle ponuku na uzatvorenie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď upravenú ponuku predávajúceho kupujúci potvrdí. 

                         3.7.       Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy, vzniká záväzok kupujúceho k zaplateniu celkovej kúpnej ceny. 

                         3.8.       Ak v rámci internetového obchodu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena, predávajúci nie je povinný tovar za túto cenu dodať ani v prípade, ak kupujúci obdržal potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu zmluvy, alebo už bola uhradená cena zo strany kupujúceho. V takejto situácii má predávajúci právo okamžite zrušiť objednávku kupujúceho, čím dôjde k okamžitému zániku zmluvy, a  zároveň predávajúci môže zaslať kupujúcemu ponuku na uzavretie novej zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď ponuku predávajúceho kupujúci potvrdí. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, keď cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba, resp. je navyše číslica. Ak v takomto prípade nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy a kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar predávajúci túto kúpnu cenu vráti kupujúcemu. 

                         3.9.       V prípade upravenej ponuky predávajúceho podľa bodov vyššie, kupujúci túto nepotvrdí ani v lehote 3 dní od jej odoslania, predávajúci má právo od ponuky odstúpiť. 

 

 1. Kúpna cena a platobné podmienky 

                         4.1.       Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru. 

                         4.2.       V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a iných nákladov súvisiacich s dodaním tovaru a pod. Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro. Predávajúci si vyhradzuje právo okamžite zrušiť objednávku kupujúceho, čím dôjde k okamžitému zániku zmluvy,  a to ak z dôvodu technickej chyby, vis maior, alebo z iných nepredpokladaných dôvodov bude na internetovom obchode uvedená nesprávna cena tovaru.

                         4.3.       Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu. 

                         4.4.       Kúpna cena je splatná pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode, najmä: 

a)       Okamžitým bankovým prevodom vo vybraných bankách.

b)      Službou Dobierka.

c)       Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu ComGate, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány.

d)      Platbou na základe zálohovej faktúry.

e)      Iným spôsobom uvedeným na výber v internetovom obchode pri vytvorení objednávky. 

                         4.5.       Predávajúci po predchádzajúcej dohode kupujúcemu, ktorý je zaradený do zoznamu tzv. VIP zákazníkov (ďalej len „VIP zákazník“), umožní úhradu kúpnej ceny s odloženou splatnosťou.  V takomto prípade VIP zákazník uhradí kúpnu cenu spolu s dodacími nákladmi až po dodaní tovaru na základe vystavenej faktúry so 14 dňovou splatnosťou. VIP zákazníkom sa môže stať (i) podnikateľ s pravidelným odberom tovaru od predávajúceho a po overení  jeho platobnej disciplíny, (ii) štátna inštitúcia, (iii) orgán samosprávy, (iv) škola, (v) príspevková organizácia atď. 

                         4.6.       V prípade výberu spôsobu platby na základe zálohovej faktúry bude kupujúcemu zaslaná zálohová faktúra s pokynmi k platbe na úhradu kúpnej ceny a s lehotou splatnosti predmetnej faktúry. Povinnosť predávajúceho dodať tovar v takomto prípade vzniká až zaplatením kúpnej ceny a dodacích nákladov podľa zálohovej faktúry a lehota na dodanie tovaru v takomto prípade začína plynúť až zaplatením kúpnej ceny a dodacích nákladov podľa zálohovej faktúry. V prípade ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov a v lehote splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy (objednávky). 

                         4.7.       V prípadoch ak pri zadaní objednávky nie je celá kúpna cena zaplatená hneď (napr. pri službe dobierka a pod.),  alebo podľa bodu 6. tohto článku, a súčasne: 

a)       celková suma objednávky presahuje 378 € vrátane DPH, alebo

b)      objednaný tovar nie je skladom u predávajúceho, alebo

c)       objednaný tovar je upravovaný podľa požiadaviek kupujúceho, alebo

d)      objednaný tovar vyrábaný na prianie a podľa špecifikácie kupujúceho.

je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu zálohy vo výške 50% z kúpnej ceny.  
V takomto prípade bude kupujúcemu zaslaná zálohová faktúra s pokynmi k platbe a s lehotou splatnosti predmetnej faktúry. Povinnosť predávajúceho dodať tovar v takomto prípade vzniká až zaplatením zálohy kúpnej ceny podľa zálohovej faktúry a lehota na dodanie tovaru v takomto prípade začína plynúť až zaplatením zálohovej faktúry. Pre prípad, že nebude zálohová faktúra riadne a včas zaplatená, môže predávajúci od kupujúceho požadovať úrok z omeškania vo výške 0,1 % dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zostatok kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť pred dodaním tovaru. Predávajúci nie je povinný tovar dodať ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu pred prevzatím tovaru. V prípade, ak kupujúci neuhradí zálohu kúpnej ceny podľa pokynov a v lehote splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy (objednávky).
 

                         4.8.       V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky.  

                         4.9.       Predávajúci zasiela kupujúcemu daňový doklad (faktúru) elektronicky na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. 

                     4.10.       Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie tovaru (poštovné, dopravné náklady a pod.), podľa platného cenníka predávajúceho. Tieto náklady budú kupujúcemu účtované súčasne s kúpnou cenou tovaru.

 

 1. Dodacie podmienky 

                         5.1.       Predávajúci dodá kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, až po zaplatení kúpnej ceny za tovar, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, ak existujú a sú typické pre daný tovar.

                         5.2.       Dodacia lehota tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti, prevádzkových možností predávajúceho a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Dodacia lehota uvedená v internetovom obchode je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Zvyčajná lehota kedy predávajúci tovar dodá je však zvyčajne v rozmedzí od 2 dní do 12 týždňov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

                         5.3.       Ponúkaný tovar v internetovom obchode, ktorý nie je skladom u predávajúceho alebo zmluvného  dodávateľa, je vždy vyrábaný na prianie a podľa špecifikácie kupujúceho. V takomto prípade je dodacia lehota dlhšia a spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

                         5.4.       Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú predávajúcim ovplyvniť. Toto platí aj v prípade, ak tieto okolnosti nastanú u dodávateľov predávajúceho. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu omeškania voči predávajúcemu vylúčené. Priame škody vzniknuté z dôvodu omeškania dodania tovaru zavineného predávajúcim, je možné uplatniť len do výšky hodnoty tovaru v omeškaní.

                         5.5.       Predávajúci doručí tovar iba v rámci Slovenskej republiky. Doprava do iných krajín je možná len po individuálnej dohode s kupujúcim.

                         5.6.       Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar, ktorý je dostupný kupujúcemu bezprostredne po uzatvorení zmluvy  a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne. V takomto prípade kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady.

                         5.7.       Predávajúci si vyhradzuje právo meniť dodacie podmienky tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.

                         5.8.       Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako doručovacia adresa.

                         5.9.       V prípade voľby platby službou Dobierka sa k cene dopravy pripočítaná aj suma služby dobierky, ktorej výška závisí od aktuálnej sadzby tejto služby u konkrétneho dopravcu. 

                     5.10.       Prepravné náklady (cena za dopravu) za dodanie tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru uvedeného na internetovej stránke. Cena za dopravu je súčasťou návrhu objednávky v systéme internetového obchodu, ktorú kupujúci vyplní pri zaslaní objednávky.  Výška ceny za dopravu sa spravidla odvíja od hmotnosti objednaného tovaru podľa cenníka dopravy.

Cenník dopravy po SR prepravnou službou GLS

Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH

Cena dopravy krehkého tovaru s DPH*

0 - 5 kg

5,60

8,10

5 - 10 kg

6,60

9,10

10 - 15 kg

8,90

11,40

15 - 20 kg

9,40

11,90

20 - 25 kg

10,30

12,80

25 - 30 kg

10,60

13,10

Dobierka

1,50

1,50

Cenník dopravy po SR prepravnou službou TOPTRANS

Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH

Cena dopravy krehkého tovaru s DPH*

Cena dopravy porcelánu a skla s DPH*

0 - 15 kg

21,00

23,50

26,00

15 - 30 kg

31,50

34,00

36,50

30 - 50 kg

44,10

46,60

49,10

50 - 75 kg

56,70

59,20

61,70

75 - 100 kg

68,25

70,75

73,25

100 - 150 kg

94,50

97,00

99,50

151 - 200 kg

115,50

118,00

120,50

200 - 300 kg

147,00

149,50

152,00

300 - 400 kg

178,50

181,00

183,50

400 - 500 kg

210,00

212,50

215,00

500 - 700 kg

262,50

265,00

267,50

700 - 1000 kg

325,50

328,00

330,50

1000 - 5000 kg

420,00

422,50

425,00

Dobierka

8,57

8,57

8,57


               5.11.       
U „gastro“ tovaru v dôsledku zvýšenej spotreby balného a príplatku za krehkosť sa k cene za dopravu pripočíta čiastka balného vo výške 2,5 € s DPH a príplatku za krehkosť (sklo, porcelán a pod.) vo výške 5 € s DPH.
 

                     5.12.       V prípade, že tovar nebol v internetovom obchode uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, predávajúci bude informovať kupujúceho v prípade:

a)       mimoriadneho výpadku výroby tovaru, pričom oznámi novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné tovar dodať;

b)      omeškania s dodaním tovaru od dodávateľa predávajúceho, pričom vždy oznámi novú očakávanú dobu dodania. 

                     5.13.       V prípade, že predávajúci nebude schopný tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia tovaru uvedenom v potvrdení objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sú obe zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Dodanie a prevzatie tovaru 

                         6.1.       Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru) alebo odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu. Na prepravu tovaru predávajúci využíva služby prepravných spoločností. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť spôsob prepravy tovaru vzhľadom na objednané množstvo a charakter objednaného tovaru. 

                         6.2.       Po predchádzajúcej dohode predávajúci umožní kupujúcemu prevzatie tovaru osobným odberom a to na prevádzke dodávateľa: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Česká republika, podľa vopred dohodnutých podmienok. 

                         6.3.       Predávajúci dodáva niektorý tovar ako napr. nábytok (ako skrine, sedačky, kancelársky nábytok, postele, stoličky a pod.), zariadenia a pod. v demontovanom stave. Inštalácia tovaru ani jeho montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy. 

                         6.4.       Kúpna cena tovaru a ani cena dopravy nezahŕňajú vykladanie tovaru, vynesenie tovaru, sťahovanie tovaru, manipuláciu s tovarom, montáž tovaru, odvoz a likvidáciu odpadov. 

                         6.5.       Prepravovaný tovar bude vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste a prevzatím tovaru potvrdzuje pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný  skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru a jeho obalu je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a je povinný vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s opisom poškodenia a toto oznámiť predávajúcemu najneskôr do 24h. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované. Ak napriek viditeľnému poškodeniu kupujúci tovar prevezme, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez zjavných vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. 

                         6.6.      V prípade, keď kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar, nemá to za následok porušenie povinnosti predávajúceho tovar doručiť. Ak tovar kupujúci neprevezme, nepovažuje sa to za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho. V takom prípade vzniká právo predávajúceho od zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany kupujúceho. Pokiaľ sa predávajúci rozhodne toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy oznámenie o odstúpení doručí predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, resp. inú adresu uvedenú v objednávke.  Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie ceny za dopravu zo strany kupujúceho, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla. 

                         6.7.       Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na strane kupujúceho tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v zmluve dohodnutý, je povinnosťou kupujúceho nahradiť predávajúcemu  náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve a tieto sú splatné 7 dní od zaslania e-mailu. 

                         6.8.       V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky tovaru zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ - prírodné katastrofy, epidémie,  mimoriadny stav, núdzový stav, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú. 

                         6.9.       Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu. Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu. 

                     6.10.       Vlastnícke  právo  k tovaru  prechádza  na  kupujúceho  odovzdaním tovaru nie však skôr ako dôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny za dodaný  tovar. 

                     6.11.       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď ho prevezme. V prípade, keď kupujúci tovar neprevezme, s výnimkou prípadov podľa bodu VI./5. podmienok, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na jeho strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho znamená, že od tohto okamihu nesie kupujúci všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením tovaru. 

 

 1. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy 

    7.1.    Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu. 

                   7.1.1.       Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. 

                   7.1.2.       Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje jednoznačným vyhlásením o odstúpení  písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese info@vybavenie-hotelov.sk. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť vzorový formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://vybavenie-hotelov.sk/contact/reklamacny-formular. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 

                   7.1.3.       V prípade odstúpenia je nutné, aby spotrebiteľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, bez porušenia ochranného obalu vrátane originálneho obalu, s nepoškodenými a neodstránenými visačkami na tovare, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. 

                   7.1.4.       Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

                   7.1.5.       Ak je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi kupujúcim a spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom dodávateľovi vrátiť aj poskytnutý darček. 

                   7.1.6.       V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný, poškodený, bez visačiek, bez darčeka, resp. poškodenými visačkami na tovare, s poškodeným obalom, čo i len čiastočne spotrebovaný alebo došlo k zníženiu hodnoty tovaru z dôvodu na strane spotrebiteľa, predávajúci odstúpenie od zmluvy neakceptuje a takýto tovar vráti spotrebiteľovi, alebo vyúčtuje spotrebiteľovi výšku vzniknutej škody na tovare, resp. hodnotu zníženia hodnoty tovaru, resp. hodnotu nevráteného darčeka, ktorú je predávajúci potom oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. 

                   7.1.7.       Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti platby spotrebiteľovi, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písomné oznámenie spotrebiteľa  o odstúpení od zmluvy a zároveň bude vrátený tovar predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri jeho platbe, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

                   7.1.8.       Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu  predávajúceho. Tovar poslaný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebude zo strany predávajúceho prevzatý. 

                   7.1.9.       Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy: 

a)      predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b)      predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený,

c)      predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)      z dôvodov uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

                7.1.10.       Za tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek sa považuje aj tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal u predávajúceho a ktorý nie je skladom u predávajúceho alebo v externom sklade predávajúceho. 

                7.1.11.       Spotrebiteľ je pred odoslaním objednávky predávajúcemu povinný sa oboznámiť s týmito VOP zverejnenými v internetovom obchode a označením políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 

    7.2. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom s uvedením dôvodu. 

                   7.2.1.       Po 14 kalendárnych dňoch od doručenia tovaru spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. 

                   7.2.2.       Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v odôvodnených prípadoch uvedených v týchto VOP. 

                   7.2.3.       Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a riadne doručené predávajúcemu, s uvedeným oprávneného dôvodu na odstúpenie, opačnom prípade je odstúpenie neplatné a neúčinné voči predávajúcemu. 

                   7.2.4.       V prípade odstúpenia od zmluvy zmluva zaniká a spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar predávajúcemu a predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uhradenú kúpnu cenu tovaru. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi ním vynaložené náklady súvisiace s doručením a odovzdaním tovaru kupujúcemu.  

                   7.2.5.       Ustanovenia bodov VII./1.5. a 1.6. platia primerane aj na odstúpenie spotrebiteľom v odôvodnených prípadoch.

 

    7.3. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom 

                   7.3.1.       Podnikateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku, v týchto VOP. 

                   7.3.2.       V prípade odstúpenia od zmluvy zmluva zaniká a podnikateľ je povinný vrátiť tovar predávajúcemu a predávajúci je povinný vrátiť podnikateľovi uhradenú kúpnu cenu tovaru. Podnikateľ znáša v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť podnikateľovi ním vynaložené náklady súvisiace s doručením a odovzdaním tovaru podnikateľovi.  

                   7.3.3.       Podnikateľ nemôže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, môže však v lehote do 14 kalendárnych dní  od doručenia tovaru predávajúceho požiadať o akceptáciu vrátenia tovaru za ďalej uvedených podmienok. Takúto žiadosť posudzuje predávajúci vždy individuálne. Ak predávajúci takúto žiadosť schváli: 

           a)       umožní podnikateľovi vybrať si iný tovar v kúpnej cene rovnakej alebo vyššej na výmenu (v prípad vyššej ceny je podnikateľ povinný rozdiel doplatiť), alebo 

          b)      podnikateľovi, spätné odkúpenie tovaru v nižšej cene podľa v ponuke stanovených podmienok (odkupná cena bude spravidla znížená o 15% z kúpnej ceny tovaru).

Náhradný tovar, resp. odkupná cena bude zaslaná podnikateľovi až potom ako podnikateľ vráti bezvadný tovar predávajúcemu. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša podnikateľ. Je nutné, aby podnikateľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, bez porušenia ochranného obalu vrátane originálneho obalu, s nepoškodenými a neodstránenými visačkami na tovare, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, v opačnom prípade predávajúci má právo schválenie žiadosti zrušiť a odoslať pôvodný  tovar podnikateľovi späť na jeho náklady.

 

 1. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy 

                         8.1.       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy prípadoch uvedených v príslušných zákonných ustanoveniach a týchto VOP. 

                         8.2.       Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do doby prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia predávajúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný tovar dodať v lehote určenej týmito VOP, alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo umožnené tovar prevziať, alebo z ďalších dôvodov uvedených v týchto VOP. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, pokiaľ je zjavné, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne informácie. 

                         8.3.       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy oznámením na emailovú adresu kupujúceho, odstúpenie je účinné momentom zaslania emailu. Predávajúci je povinný v takomto prípade  vrátiť kupujúcemu  už uhradenú cenu za tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

 1. Zodpovednosť za vady a reklamácie 

                         9.1.       Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, resp. inou osobou, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať, a toto oznámiť predávajúcemu najneskôr do 24h. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované. Ak napriek viditeľnému poškodeniu kupujúci tovar prevezme, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez zjavných vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

                         9.2.       Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné oznámiť predávajúcemu najneskôr do 24h po prevzatí zásielky a zaslať predávajúcemu opis poškodenia, prípadne fotografie preukazujúce viditeľné poškodenia a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované. 

                         9.3.       Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími osobami. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

                         9.4.       Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu. 

                         9.5.       Nákresy, farby, váha a rozmery tovaru uvedené v katalógoch predávajúceho alebo  v internetovom obchode  sú len informatívne, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. 

                         9.6.       Postup kupujúceho, ktorý  je spotrebiteľom pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://vybavenie-hotelov.sk/content/115-reklamacny-poriadok. 

                         9.7.       Postup kupujúceho, ktorý je podnikateľom, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi týmito VOP vzťahujúcimi sa na podnikateľov a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

                         9.8.       Na zodpovednosť za vady a reklamácie a postup podnikateľov pri reklamácii tovaru sa ďalej vzťahujú ustanovenia tohto bodu. 

                                           9.8.1.     Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania podnikateľovi. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorá vznikne po dobe po dodaní tovaru len v prípade, ak je spôsobená porušením jeho povinností. 

                                           9.8.2.     Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých podnikateľ v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. 

                                           9.8.3.    Predávajúci okrem ostatných výluk zo zodpovednosti uvedených týchto VOP nezodpovedá najmä za vady tovaru, ktoré boli spôsobené:

           a)       prirodzeným opotrebením veci,

           b)      nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou  v rozpore s návodom na obsluhu alebo zanedbaním starostlivosti o tovar),

           c)       mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových, či kovových častí,

           d)      neodborným zásahom do konštrukcie alebo mechaniky tovaru, neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,

           e)      opravami vykonávanými nezaškoleným personálom

           f)        používaním tovaru spôsobom, pre ktorý nebol určený, vyrobený a testovaný, alebo nerešpektovaním „Návodu na použitie" tovaru,

           g)       prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

           h)      prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou,

           i)        prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

           j)        vykonaním nekvalifikovanej inštalácie, resp. prevádzky produktu, alebo v rozpore s pokynmi, ktoré sú uvedené v prevádzkových pokynoch tovaru. 

                                           9.8.4.    Podnikateľ je povinný uplatniť vady tovaru písomnou reklamáciou bez zbytočného odkladu najneskôr do 2 pracovných dní po tom čo vady zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, pri prevzatí tovaru. V opačnom prípade predávajúci nenesie zodpovednosť za vadu a reklamáciu zamietne. 

                                           9.8.5.    Podnikateľ môže tovar reklamovať zaslaním e-mailu na alebo poštou na adresy uvedené v identifikačných údajoch predávajúceho, alebo prostredníctvom online reklamačného formuláru, ktorý je prístupný tu: https://vybavenie-hotelov.sk/contact/reklamacny-formular, pričom je povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar. 

                                           9.8.6.    Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo) a kópiu potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Osoba uplatňujúca reklamáciu zároveň v reklamácii uvedie spôsob ako si želá byť vyrozumená o vybavení (ukončení) reklamácie (kontaktnú poštovú adresu, e-mail). 

                                           9.8.7.    Podnikateľ v reklamácii uvedie aj akým spôsobom chce vadu riešiť, pričom túto voľbu nie je možné následne bez súhlasu predávajúceho meniť, predávajúci však môže rozhodnúť v súlade s príslušnými právnymi predpismi o inom spôsobe vybavenia reklamácie. 

                                           9.8.8.    Predávajúci zašle podnikateľovi spravidla do 5 pracovných dní informácie o ďalšom postupe, kde oznámi kupujúcemu lehotu, v ktorej reklamáciu vybaví, ktorá je spravidla v jednoduchých prípadoch 30 dní od prevzatie reklamovaného tovaru. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Určenú lehotu na vybavenie reklamácie môže predávajúci v prípade potreby predĺžiť, čo oznámi podnikateľovi. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. 

                                           9.8.9.    V závislosti od povahy vady má podnikateľ nasledovné práva :

           a)       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť podnikateľ má právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Podnikateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

           b)      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má podnikateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

           c)       Ak ide iné neodstrániteľné vady podnikateľ má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

           d)      Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má podnikateľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 

                                        9.8.10.    V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zašle písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá podnikateľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie. 

                                        9.8.11.    V prípade, že predávajúci preukáže, že za vadu nezodpovedá, zaväzuje sa podnikateľ uhradiť predávajúcemu oprávnené náklady spojené s odstraňovaním vady a paušálnu náhradu nákladov  spojených s administratívou a manipuláciou vráteného tovaru vo výške 15% oprávnených nákladov. 

                                        9.8.12.    Po vybavení oprávnenej reklamácie vyzve predávajúci podnikateľa k prevzatiu opraveného tovaru. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od zaslanie výzvy na vyzdvihnutie je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie tovaru.

 

 1. Záruka 

                     10.1.       Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom,  za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe,  a to v trvaní 24 mesiacov. 

                     10.2.       Ako záručný list slúži nákupný doklad. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Spotrebiteľ má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho.

                     10.3.       Záruka na tovar zaniká:

-          ak boli na tovare vykonané  zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

-          ak bol tovar použitý na účely,  ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený,

-          ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním u kupujúceho,

-          ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady  „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné). 

                     10.4.       Záručné podmienky na tovar dodaný pre spotrebiteľa sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie v súlade s Reklamačným poriadkom. 

                     10.5.       V prípade, že spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

                     10.6.      Spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, e-mailom na adrese info@soi.sk. O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude informovaný e-mailom. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava. Podnet na vykonanie kontroly, ak spotrebiteľ je nespokojný s vybavením podnetu alebo sťažnosti môže podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi. 

 

 1. Ochrana osobných údajov 

                     11.1.       V súvislosti so zavedením legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci https://vybavenie-hotelov.sk/content/66-ochrana-osobnych-udajov.

 

 1. Osobitné ustanovenia 

                     12.1.       Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy. 

                     12.2.       Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi. 

                     12.3.       V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, je predávajúci oprávnený  od zmluvy odstúpiť. 

                     12.4.       Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim  sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

 

 1. Záverečné ustanovenia 

                     13.1.       Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými. 

                     13.2.       Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho  a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu. 

                     13.3.       Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

                     13.4.       Tieto VOP sú účinné od 1.11.2023.

check Produkt bol pridaný na porovnanie.